Dret Tributari

 • Consultes sobre I.R.P.F. i Patrimoni: Retencions, atenció de requeriments de l’Administració Tributària, embargaments de salaris, sancions, declaracions de la Renda, etc..
 • Consultes sobre tota classe d’operacions i transmissions.
 • Consultes Plusvàlua Municipal.
 • Consultes de l’ impost sobre Successions i Donacions.
 • Consultes en matèria d’IVA, etc..

Dret Civil i Mercantil

 • Assessorament legal en tot tipus de contractació relacionada amb l’activitat immobiliària i de la construcció, com ara: compravendes, compromisos i arres, permutes, etc....
 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes i pactes relatius a l’arrendament de finques.

Dret Laboral

 • Consultes sobre el Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció.
 • Consultes en matèria de conflictes i/o col·lectius a la jurisdicció social. (Actes de conciliació, accidents laborals, Inspecció de Treball).
 • Confecció de nòmines, Seguretat Social, I.R.P.F., etc..
 • Consultes de l’ impost sobre Successions i Donacions.
 • Consultes en matèria d’IVA, etc..
assesorament jurídic

ALGUN DUBTE?

Contacti amb nosaltres. Permeti que li aclarim qualsevol qüestió.